SAM_2839
SAM_2840
SAM_2846

Qatar 72 kW Northeast Carpark