SAM_2621
SAM_2665
SAM_2666

Qatar 59 kW West Carpark